เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

dffuse

NH FUSE (HRC FUSE)

NH000

gG NH000 FUSE LINKS 500V
Ampere Rating : 2A-100A

NH0

gG NH00 FUSE LINKS 500V
Ampere Rating : 125A , 160A

gG NH0 FUSE LINKS 500V
Ampere Rating : 6A-250A

gG NH1 FUSE LINKS 500V
Ampere Rating : 50A-355A

       

gG NH2 FUSE LINKS 500V
Ampere Rating : 63A-500A

gG NH3 FUSE LINKS 500V
Ampere Rating : 250A-800A

gG NH4 FUSE LINKS 500V
Ampere Rating : 315A-1250A

 
 

NH FUSE BASES  (HRC FUSE BASES)

NH00 FUSE BASE 1POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 000, 00

NH0 FUSE BASE 1POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 0

NH1 FUSE BASE 1POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 1

NH2 FUSE BASE 1POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 2

NH3 FUSE BASE 1POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 3

NH4 FUSE BASE 1POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 4

NH00 FUSE BASE 3POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 000, 00

NH0 FUSE BASE 3POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 0

NH1 FUSE BASE 3POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 1

NH2 FUSE BASE 3POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 2

NH3 FUSE BASE 3POLE
ฐานฟิวส์สำหรับลูกฟิวส์
SIZE 3

       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.